เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

พัฒนาครู พัฒนาคน เพื่อการพัฒนาประเทศ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สิ่งที่ประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม : ครูยุพิน อินต๊ะวงศ์

1. สิ่งที่ประทับใจที่ได้เรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรม

      ดิฉันครูยุพิน อินต๊ะวงศ์ รับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง อ.เมือง จังหวัดลำปาง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในฐานะครูแกนนำ หลังจากเข้าเวทีแล้วได้จัดกระบวนการเรียนแบบ PBL แก่นักเรียนในความรับผิดชอบ ดิฉันเริ่มต้นกิจกรรมโดยนำนักเรียนไปดูการใช้แหล่งน้ำของชุมชน ซึ่งได้แก่น้ำจากลำเหมืองที่ส่งมาจากเขื่อนกิ่วลม การนำนักเรียนไปครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆ ได้เห็นชาวนาบางคนกำลังถอนกล้า บางคนกำลังปลูกข้าว นักเรียนเกิดทักษะการสังเกต เช่น การถอนกล้าและถามชาวนาว่า “ทำไมจึงตัดปลายข้าวก่อนจะนำไปปลูก” และในบริเวณใกล้เคียงกันชาวนาได้ขุดสระน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัวรอบ ๆ สระน้ำ เลี้ยงปลา และมีการสร้างแพ นักเรียนได้นั่งแพไปสำรวจรอบ ๆ สระน้ำได้สังเกตเห็นไข่หอยเชอร์รี่ที่มีใน สระน้ำ นักเรียนบางคนก็ถามว่า “ นั่นอะไร ” นักเรียนบางคนก็รีบตอบว่า “ ไข่หอยเชอร์รี่ไง ไม่รู้เหรอ” เมื่อลงจากแพนักเรียนก็วิ่งไปถามชาวนาซึ่งได้ตอบว่า “ หอยเป็นศัตรูของข้าวเพราะมันกัดกินต้นข้าว ” ครูก็ได้ซักถามเพิ่มเติมต่อในเรื่องการกำจัดหอยเชอร์รี่ซึ่งได้รับคำตอบว่าได้นำมาทำน้ำหมักใช้เป็นปุ๋ย หลังจากเสร็จสิ้นการสังเกตและกลับไปโรงเรียน ดิฉันได้ให้นักเรียนพูดสะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและสิ่งที่นักเรียนประทับใจ สนใจ ซึ่งสิ่งนักเรียนสะท้อนคือ นักเรียนสนใจการกำจัดหอยเชอร์รี่ ข้าว และน้ำ จึงให้นักเรียนเขียนข้อคำถามสิ่งที่อยากรู้เพื่อสรุปเป็นคำถามของตนเอง และร่วมกันสรุปเป็นข้อคำถามของห้องเรียน หลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ จึงนำนักเรียนกลับไปบริเวณที่นาอีกครั้งเพื่อสังเกตหอยเชอร์รี่ในพฤติกรรมการทำลายต้นข้าวของมัน สิ่งที่นักเรียนได้สังเกตคือการกัดและกินต้นข้าวของหอยเชอร์รี่ใช้เวลาไม่นานนัก ฯลฯ เมื่อนำนักเรียนกลับโรงเรียน มีการนำไข่ของหอยเชอร์รี่กลับมาเพื่อสังเกตลักษณะการเจริญเติบโต และนักเรียนร่วมกันหาข้อมูลเกี่ยวกับหอยเชอร์รี่ทาง Internet นักเรียนได้ข้อสรุปว่าการทำน้ำหมักจากหอยเชอร์รี่สามารถใช้ทั้งไข่และตัวของหอยหมักก็ได้

     จากการศึกษาของดิฉันพบว่า สภาพแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่บริการของโรงเรียนซึ่งมีสภาพเป็นเชิงเขาติดกับดอยพระบาท พื้นที่การเกษตรมีจำนวนไม่มากนัก และมีคลองชลประทาน (ลำเหมือง) จากเขื่อนกิ่วลม ผ่านท้ายหมู่บ้านพื้นที่การเกษตรส่วนที่อยู่ด้านบนของลำเหมืองเป็นการทำนาโดยอาศัยน้ำฝน ส่วนบริเวณท้ายลำเหมืองซึ่งมีไม่มากนักจะใช้พื้นที่ในการปลูกพืชตลอดปีสลับกับการปลูกข้าวคือปลูกถั่วเหลือง การใช้น้ำของชาวบ้านที่อยู่ท้ายลำเหมือง ชาวนาบางคนใช้น้ำเฉพาะการทำนาเท่านั้น แต่บางคนที่มีพื้นที่มากพอสมควรก็จะขุดสระน้ำ เลี้ยงปลาและนำน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมในบ้านตลอดทั้งปี

     จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ดิฉันพบว่านักเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนี้ รู้จักการสังเกต รู้จักวิเคราะห์หาเหตุผล รู้จักยอมรับความคิดของผู้อื่น อยากเรียนรู้ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองจากข้อคำถามที่ร่วมกันคิดขึ้น ได้มีเพื่อนครูและนักเรียนที่สนใจมาสอบถาม นักเรียนที่กำลังเรียนรู้ แย่งกันตอบด้วยความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจ ในโอกาสต่อไปก็จะชวนเพื่อนครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษา เกี่ยวกับวิธีทำน้ำหมักหอยเชอร์รี่ ข้าว และการจัดการน้ำ เพราะดิฉันประทับใจในการจัดกิจกรรม PBL ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข

2. สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่ม  เกี่ยวกับ

สิ่งที่รู้แล้ว

สิ่งที่อยากเรียนรู้

 วิถีการเรียนรู้ในศตวรรษที่   21
 
-  ใช้การตั้งคำถามนำไปสู่ปัญหา
 -  การพัฒนาสมองห้าด้าน
 -  ใช้จิตวิทยาเชิงบวก  กระตุ้นความมานะพยายาม
 
 -  มีการไตร่ตรอง  ทบทวน
 -  
มีการนำเสนอผลงาน
 - 
การทำงานเป็นทีม

 
  -
ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชน
 
- ทักษะการควบคุม  เชื่อมโยงในการไตร่ตรอง คิดทบทวน
 -
ยังติดระบบการจัดการเรียนรู้เดิม ทำอย่างไรจะไม่กังวลในสิ่งเหล่านี้
 - เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างมีพลัง

 กระบวนการเรียนรู้แบบ  PBL
 - สร้างแรงบันดาลใจ
 - มีโจทย์หรือปัญหาในการเรียนรู้
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 
 - ทักษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
 - ทักษะ  บทบาทการเป็นโค้ช
 -
ความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ  (  การสรุปและรายงานผล )

 ชุมชนการเรียนรู้ของครู
 -
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 -
จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

 
 
- จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไรให้บรรลุผล

 

 

วรรคทอง

slide10_crop.jpg

Facebook-ติดตามเรา

activity-image

สมัครสมาชิก Group mails

    

Gotoknow

  

ครูเพื่อศิษย์อยู่ที่นี่


View ครูเพื่อศิษย์ in a larger map

เอกสารเพื่อเรียนรู้

วิดิโอแนะนำ


โจ๊ะมาโลลือหล่า โรงเรียนวิถีชีวิตเพื่อการศึกษา ที่ไม่แยกห่างจากรากฐานวัฒนาธรรมของตน หมู่บ้านสบลาน (ห้องเรียนพิเศษของ รร.บ้านแม่ลานคำ) เชียงใหม่ Action ที่มากับ Learning ของจริง ที่ไปด้วยกัน เพราะบ่อยครั้งในที่อื่นๆ เรามักเห็นการออกแบบการเรียนรู้ที่ให้เด็ก Action เยอะ แต่ครูยังสร้าง Learning ไม่ได้มาก (เด็กสนุกกับการเล่นมากเกินไป) และที่เห็นมากจนชิน คือ ครูพยายามให้เด็ก Learning โดยการสอน (บอกความรู้) แต่เด็กกลับไม่ได้เรียนรู้ แต่จำได้แบบ จด และ จำ ไปสอบเท่านั้น

 

หนังสือแนะนำ

   

   
    อ่านหนังสือตัวอย่าง ....
    เพลินพัฒนาโมเดล 
    เรียบเรียงโดย วิมลศรี ศุษิลวรณ์

    ครูเพื่อศิษย์ ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา2556  
   "ครูเพื่อศิษย์ : 
    ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา
    ๒๕๕๖" 
    ผู้แต่ง : ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

    
     วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์
     ในศตวรรษที่ ๒๑ 
     ผู้แต่ง : วิจารณ์ พานิช

    

     ทักษะแห่งอนาคตใหม่ :
     การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
     แปลจาก 21st Century Skills :
       Rethinking How Students Learn 
       (Editors: James Bellanca and Ron Brandt)

     โดยสำนักพิมพ์ Open Worlds